Lokalizacja: Główna

Biuro Rachunkowe Godkowo


Księgowość

W ramach kompleksowego prowadzenia księgowości proponujemy obsługę w następującym zakresie:

 • Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodówi
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie bieżących planów amortyzacji
 • Ustalanie wysokości kwot miesięcznych/kwartalnych zaliczek na należności podatkowe w podatku PIT
 • Prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie deklaracji na podatek VAT
 • Przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych do właściwego Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT
 • Reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami
 • Uczestnictwo w kontrolach podatkowych i ZUS
 • Pomoc w rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych

Usługi Kadrowo-Płacowe

Wyręczymy Państwa w obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz kontaktami z urzędem skarbowym i ZUS poprzez:

 • Naliczanie wynagrodzeń (w tym rozliczenia zasiłków, zwolnień oraz urlopów) zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń
 • Kompleksową obsługę bieżącej sprawozdawczości ZUS i PFRON, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS wraz z ich elektroniczną wysyłką
 • Przekazywanie informacji dotyczących comiesięcznych kwot zaliczek na podatek PIT-4 oraz wysokości składek należnych do ZUS
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS
 • Wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników
 • Drukowanie raportów systemowych z programu PŁATNIK
 • Sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach przez pracowników
 • Przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących (w przypadku kontroli ZUS lub Urzędu Skarbowego)
 • Wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy
 • Pomoc w założeniu kartotek pracowniczych, prowadzeniu i uzupełnianiu akt personalnych pracowników
 • Pomoc w sporządzaniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Pomoc w wystawianiu świadectw pracy
 • Konsultacje w zakresie prowadzenia pozostałej dokumentacji kadrowej zgodnie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych
 • Pomoc we współpracy z inspektorami BHP